9 business-begrep du bør kjenne.

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Vi ser på et par håndfull blårussbegrep som du hører om støtt og stadig, men som du kanskje ikke helt har grepet om.

Selv om IT kanskje er den verste sfæren for sære ord, uttrykk og begreper, så står ikke blåsrussverdenen langt tilbake med sine konseptord.

Vi tar en titt på noen sentrale begreper som brukes i forretningsverdenen som mange av oss bør ha et bevisst forhold til:

1. Misjon Hensikten med det virksomheten driver med. Hvorfor selskapet eksisterer. Begreper som (litt upresist) kan brukes synonymt er forretningside, selskapets prosjekt eller selskapets agenda. (Her tillegges ordene prosjekt og agenda mye større mening enn ved vanlig bruk.)

2. Visjon Selskapets drøm. Den langsiktige, litt uoppnåelige posisjonen selskapet søker. Nordens ledende …, Europas største…, verdens første … En virksomhets visjon er ofte mer en retning enn et konkret mål. Den er ofte ikke ment å skulle oppnås fullt og helt slik et mål skal oppnås. Meningen med en visjon er å sette et ambisjonsnivå, peke ut retningen og synliggjøre at virksomheten sikter mot stjernene. En ambisiøs visjon er ofte understøttet av noen hårete mål – det vil si virkelig store mål som virker uoppnåelige nå, men som man på en eller annen måte skal nå.

3. Verdier Verdiene er virksomhetens rettesnorer for atferd – hvordan selskapet og dets medarbeidere «oppfører seg». Verdiene styrer valgene medarbeiderne tar, og de har gjerne sin viktigste funksjon, når medarbeidere er stilt overfor tøffe valg – valg som koster.

4. Omdømme Summen av hvordan omverdenen ser oss. Omdømme kan sees på som selskapets samlede merkevare. Et selskaps omdømme er viktig overfor sentrale interessenter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører, partnere og myndigheter. Mange virksomheter legger betydelige ressurser i å bygge og opprettholde et sterkt omdømme overfor sine viktigste interessenter.

5. Mål Kvantifiserbare resultater vi jobber for å oppnå. Gode mål er spesifikke, tallfestede, tidsbestemte og tøffe, men oppnåelige. De er også i tråd med selskapets misjon, visjon og verdier. Hårete mål, er svært ambisiøse, langsiktige mål – som virker uoppnåelige når de settes. Hårete mål («hairy goals», «strech goals» etc.) er typisk ikke del av en god styringsform i det daglige – slike mål tilhører sfæren rundt Visjon.

6. Delmål For å oppnå et langsiktig mål, er det vanlig å lage seg delmål som skal oppnås underveis på veien mot å nå det store målet. Ordet milepæl brukes delvis synonymt.

7. Strategi Svaret på hvordan mål skal oppnås. En god strategi gir klare føringer for hvordan mål skal oppnås samtidig som man etterlever verdier, er tro mot selskapets misjon og bidrar til god foredling av selskapets omdømme.

I vårt virke som rådgivere ser vi stadig eksempler på at selskapet ikke har en bevisst eller god strategi (for eksempel innenfor salg). Mangler man en god og vel forankret strategi, ender man ofte med å ta valg i hverdagen som oppleves som vanlige, operative valg, men som faktisk er strategiske veivalg. Vi ser også svake strategier, strategier som ikke er i tråd med selskapets verdier (feks. bruk av alt for aggressive, eksterne callsentre for å selge til egne kunder) eller strategier som fører til bortkastet innsats på områder som er utenfor selskapets fokusområder.

8. Plan «Dokument» hvor vi etablerer delmål og milepæler, detaljerer oppgaver, fordeler ansvar, setter frister, gir økonomiske rammer som ledd i å operasjonalisere strategien. I et vellykket strategisk hierarki slipper man å tenke på strategi, overordnede mål eller misjon i det daglige, noe som frigjør energi til å gjennomføre på en god måte.

9. Metodikk / metodeverk Strukturerte fremgangsmåter satt i system. En salgsmetodikk for eksempel, gir oss fremgangsmåtene for hvordan vi skal gå frem i de forskjellige salgssituasjoner. En metodikk består av en rekke prosesser, delprosesser og oppgaver / prosedyrer. I en del sammenhenger brukes ordet teknikk (f.eks. salgsteknikk) som kan ses på som situasjonsbetingede fremgangsmåter som byggestener i metodikken. Et eksempel på dette er innvendingsteknikk for å håndtere en kundes innvendinger i en gitt fase av et salg.