4 forutsetninger for en prestasjonskultur

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Å skape en prestasjonskultur er krevende og fordrer målrettet og systematisk arbeid fra toppledelse, mellomledelse og medarbeidere. Bedriftskulturen styrer de daglige valgene, atferden, innsatsen og resultatene en organisasjon skaper.

Mange virksomheter har tøffe mål, gode strategier og glimrende planer, men makter likevel ikke å nå ønskede resultater. Som regel svikter det i gjennomføringen. Kulturen og klimaet for å gjennomføre endringer, implementere planer eller iverksette gode ideer er ikke forenlig med å oppnå det man egentlig søker.

Disiplin er en av grunnstenene for å skape en prestasjonskultur. Disiplin er nødvendig for å fremme besluttsomhet, legge listen riktig for hva som er en god prestasjon og sørge for at folk står til ansvar for sin innsats og sine resultater. I en disiplinert kultur er det ingen tvil om forventninger til den enkelte, og måloppnåelse eller manglende måloppnåelse får konsekvenser. Negativ atferd blir håndtert umiddelbart, og positiv, ønsket atferd blir gjenkjent, belønnet og stimulert.

En fellesnevner for en slik disiplinert kultur er at alle er engasjerte i selskapets virksomhet.

Det kan virke paradoksalt at en disiplinert prestasjonskultur også er fleksibel med stor grad av frihet. Man er mer opptatt av mål, innsats og profesjonalitet enn av detaljert regelstyring.

For å skape et klima for en disiplinert prestasjonskultur, trengs følgende:

1. Åpenhet, tillit og mot

En feig eller unnvikende kultur skaper ikke konsistent gode prestasjoner over tid. Det må være takhøyde for at man kan si ifra om det ubehagelige. Det skal være lov å konfrontere middelmådighet, svak innsats og manglende resultater. Bortforklaringer aksepteres ikke, og det er ikke ok å gå i forsvarsposisjon.

2. Fokus på menneskers sterke sider

I en vellykket prestasjonskultur, legges det hard innsats i å koble medarbeideres sterke sider med oppgaver som skal gjøres.

Det satses tungt på å utvikle mennesker. Men, i stedet for å fikse svakheter, prøver man å avdekke underliggende talenter, utvikle dem til sterke sider og deretter matche dette med oppgavene som skal løses. En virksomhet der alle jobber primært med ting de er gode på, vil typisk skape langt bedre resultater enn tilsvarende virksomheter med mindre samsvar mellom sterke sider og oppgaver som skal løses.

3. Fokus, enkelhet og målorientering

Virksomheter som presterer er flinke til å gjøre ting enkelt. Målene er tydelige, og det kommuniseres veldig klart hva som må gjøres for å nå dem. Det søkes hele tiden å redusere kompleksiteten i selskapets virksomhet. Målene er få, innsatsen for å nå dem er fokuserte, og alle er villige til å gjøre det som skal til for å nå målene.

I en prestasjonskultur har man det gøy og skaper trivsel gjennom å nå målene.

4. Aktiv håndtering av uoverensstemmelser

Ledere i virksomheter som presterer, håndterer umiddelbart konflikter før de tar overhånd. Manglende resultater blir avdekket og konfrontert, slik at selskapet og medarbeidere lærer av feil.

Alternativer og muligheter blir vurdert og bedømt fordomsfritt, uten å skjele til politikk. Det alternativet som gir det beste resultatet blir valgt selv om det kan være ubehagelig for noen – eller kreve endringer.

Det skapes et klima der folk kan si det de har på hjertet uten frykt for represalier. Den gode prestasjon trumfer politikk, posisjoner og egoer.