3 viktige gevinster etter Corona

Avatar photo

Mona BO Hauge

B2B - 3 viktige gevinster etter Corona

Uten tvil har vi i løpet av våren 2020 (og «Corona-tiden») opplevd en hel del endringer i næringslivet og vår jobbsituasjon. Endringene vi opplever vil fortsette, og noen av disse blir permanente endringer på lang sikt.

Etter dialoger vi i B2B har hatt med forskjellige kunder og ledere i det norske markedet, er det spesielt ett stikkord som går igjen. Det er «usikkerhet». Ingen vet hvordan endringene vil påvirke virksomheter på kort og lang sikt, hvordan enkelte markeder, segmenter og bransjer vil endre seg, eller hvordan endringene vil påvirke vår jobbsituasjon.

Selv om hypoteser kan både ende positivt, med lysende fremtidsutsikter, kan enkelte skisseres ganske så pessimistisk og med dramatiske konsekvenser for enkelte selskaper og arbeidsplasser.

Derimot er en ting sikkert: Vi har blitt noen erfaring rikere. Og noen endringer vil gi positive gevinster!

Her er 3 gevinster, vi ser kan komme etter Corona:

1. Økt produktivitet
Corona-tiden har utvilsomt satt fart på bruken av moderne verktøy. Vi er blitt mer kjent med både digitalisering (som er teknologien) og den digitale transformasjonen (som betyr endring av arbeidsprosessene). Noen sier vi ligger 15 år foran forventet utvikling grunnet krisen, og så og si samtlige som har jobbet på PC i det daglige er nå drevne digitale webmøte deltagere eller initativtagere og ledere av møter på web. Daglige og hyppige webmøter har skjerpet kravet til en effektiv gjennomføring av møter, det har stilt mer krav til en klar agenda og ofte «strengere» forventninger til å stille forberedt. Enkelte ledere vi i B2B har snakket med har opplevd webmøter som særdeles positivt og kan informere at interne møter på web nå kan være gjennomført på 20 minutter, mens samme møte som tidligere ble gjennomført fysisk i møterom tok ca. 1 time. Med samme agenda. Det er 40 minutter spart x antall deltagere. Dersom 10 deltagere snakker vi nesten 1 arbeidsdag spart for selskapet.

Resultater av webmøter har økt selskapers produktivitet, møtene gjennomføres mer effektivt, det er blitt stilt høyere krav til møtenes agenda som også har resultert i eliminering og kansellering av «nødvendige møter». Ineffektiv tid og distraheringen mellom møtene er også minimalisert og for mange helt eliminert.

2. Kostnadsreduksjoner
Lavere reisekostnader er allerede justert ned i prognosene i mange bedrifter. Hjemmekontorer og sosial distanse og webmøter har ført til at selskaper i flere måneder nå har spart store summer på ansattes reiser. Vi, i B2B har hatt dialog med mange av våre kunder som nettopp påpeker reisekostnader som ett av område det har vært gjort enorme besparelser. Selv om fysiske møter vil ta seg opp når markedet normaliseres og seminarer, fora, samlinger, messer og andre arrangementer vil kreve fly- og togreiser, vil det nok reisekostreduksjoner bli et tema i virksomheters budsjettprosesser.
Utover reisekost er det mange andre kostnader og besparelser selskaper kan vurdere å redusere i fremtiden, bl.a. overnattingskostnader, kurs- og videreutvikling (noe kan kjøres på web), husleie og lokaler, strøm, kantine og service kostnader (flere kan ha hjemmekontor og «delte arbeidsplasser).

3. Kulturendring – til det bedre.
Hjemmekontorer har fungert utmerket for mange ansatte og til og med detaljorienterte ledere som utøver «stein-kontroll» har forstått at det er fullt mulig å ha ansatte som jobber hjemmefra. Avstandsledelse er et begrep for fremtiden og en miks av folk på kontoret og på hjemmekontor er noe vi må forvente blir en vanlig praksis i mange virksomheter i fremtiden.

Enkelte ansatte har opplevd sin mest effektive periode noen gang og fått lov til «å skinne» på sin egen arena, med ro rundt seg og mulighet til å skape særdeles effektive arbeidsdager. Andre har slitt med å bli motivert til å jobbe uten kolleger rundt seg og engasjementet den sosiale i jobbhverdagen gir dem. Å la ansatte velge selv, hvor hver enkelt arbeidsplass er tilrettelagt individuelt kan gi både sparte kostnader for selskapet og det kan skape en høyere trivsel. Ansatte som velger hjemmekontor kan spare mye tid ved å eliminere jobbreiser til/fra jobb og tiden de sparer kan heller benyttes til fritid og tid med familie og venner. Folk og ansatte øker sin trivsel, de får en bedre hverdag og de kan bli mer motivert for å gjøre en god innsats og skape gode resultater. Vi aner at jobbkulturen i fremtiden vil endre seg til en mer fleksibel arbeidsskultur, høyere forståelse for individets ønsker og behov, mer fokus på mennesker, menneskelighet og familie som på sikt vil skape et lykkeligere samfunn.